Generic filters
Exact matches only

Integritetspolicy – GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation. GDPR är en ny EU-förordning som gäller i hela EU fr o m den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. I GDPR har kraven skärpts för hur företag får hantera personuppgifter.

På INSU – Installationsbranschens Utbildnings- och Utvecklingscenter, värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders och kursdeltagares personliga integritet. INSU är persongiftsansvarig för uppgifter som lämnas till oss.

Insamling
Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är att fullfölja åtaganden mot dig som anmäler dig till någon av våra kurser eller utbildningar. Uppgifter du lämnar till oss används för administration, fakturering, närvaro*, betygsrapportering* och i vissa fall information om våra tjänster. Vi behandlar bara de uppgifter som lämnas till oss och eventuella uppgifter som kan tillkomma under tiden, eller efter ett kursgenomförande. Dina uppgifter sparas också för att du i efterhand ska kunna begära ut kursintyg (som t.ex. har förkommit) och/eller begära uppgift om vilka kurser du har gått.

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss (exempelvis vid en offertförfrågan).

Behandlande personuppgifter
Med personuppgift avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. De uppgifter vi kan komma att behandla om dig är:

  • Kontaktuppgifter – Företag där du är anställd, namn, adress till företag eller ev privat adress om det är angivet, telefonnummer etc.
  • Användarinformation – såsom ip-nummer i samband godkännande av avtal.
  • Personnummer
  • e-post – Vi använder din e-postadress för kommunikation eftersom vi har ett berättigat intresse av att kunna kontakta dig.
  • Betalinformation – såsom fakturaadress, organisationsnummer, kortnummer
  • Betyg*

* Närvaro och betygsrapportering gäller kursdeltagare för Lärlings- och YH-utbildning.

Ändamålet med behandling
Den information du lämnar till oss kommer huvudsakligen att behandlas av berörd personal på INSU. I vissa fall kan dina uppgifter komma att förmedlas vidare till tredje part. I de fall vi lämnar uppgifter finns ett Personuppgiftsbiträdesavtal.

Lagring
Uppgifter sparas olika länge beroende på syfte och dokumenteras av oss för varje uppgift och lagringsplats.

Dina rättigheter
Registerutdrag
Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig. I de fall då du samtyckt till behandlingen har du när som helst rätt att dra tillbaka detta samtycke.

Radering
Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas eller att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Rätt att invända
Du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Rätten till invändning innebär att du kan begära att INSUs behandling, med stöd av berättigat intresse, inte ska ske.

Rätt till begränsning
I nedanstående fall har du rätt att begära begränsning

  • Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgiften
  • Om personuppgiftsbehandlingen inte är tillåten och du väljer begränsning istället för radering
  • Om personuppgiften inte längre behövs för ändamålet
  • Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av INSU utan ditt samtycke.

Utövande av dina rättigheter
Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter kontaktar du INSU på info@insu.se. Vi kommer att behandla en begäran från dig inom den tid som förordningen anger.

Behörig myndighet
Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.