Generic filters
Exact matches only

Auktoriserad Elinstallatör, distans

Den första juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft som innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör, samt ett egenkontrollprogram för att få bedriva elinstallationsarbete. Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaperna för Auktorisation Lågspänning (AL), tidigare benämnt Allmän Behörighet Lågspänning (ABL).

Den nya elsäkerhetslagen infördes för att säkerställa att elarbetet utförs på rätt sätt av personer med rätt kompetens. Vi på INSU erbjuder en Auktoriserad Elinstallatör-utbildning på distans. Välkommen att ta nästa steg i karriären hos oss!

Det behövs kunskaper om regelverk och standarder, beräkningar och dimensioneringar, kontroll före ibruktagning, mätningar, hur man upprättar ritningar och kretsscheman med tillhörande dokumentation och hur du upprättar ett egenkontrollprogram.

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som bland annat Auktoriserad elinstallatör och Elkonsult. Detta innebär att du får de teoretiska kunskaperna för Auktorisation Lågspänning (AL), tidigare benämnt Allmän Behörighet Lågspänning (ABL).

Studietakt

104 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år och under utbildningstiden ingår tre fysiska träffar.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans, med fysiska träffar (laborationer i Nyköping).

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Auktoriserad elinstallatör
 • Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad
 • Elkonsult
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Om gällande regler och standarder som gäller elinstallationer
 • Om hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt
 • Om hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är uppbyggda
 • Om elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse för anläggningar och utrustningars funktionalitet
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav.

Särskilda Förkunskapskrav

Minst betyg E, eller motsvarande i kurserna:

 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Elinstallationer
 • Elmotorstyrning
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

Utöver kurserna ovan krävs minst två års yrkeserfarenhet (heltid) från elinstallationsarbete i elinstallationsföretag/-organisation.

Urvalskriterier

Läs mer om urval >

Kurser som ingår i utbildningen
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 Yh-poäng
 • Elinstallationer i byggnader, 40 Yh-poäng
 • Elmaskiner, 12 Yh-poäng
 • Regler och standarder, 12 Yh-poäng

 

Ansök till Auktoriserad Elinstallatör

Ansökan är öppen till 30 april, utbildningsstart augusti 2024.

Ansök här

OBS! Alla program och korta utbildningar har varje år öppet för sen antagning men endast ansökningar till de utbildningar där det finns platser kvar behandlas löpande.

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskolan
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet.

Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

Elinstallationer i byggnader, 40 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk. Dessutom ska kursen ge kunskaper i konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet. Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningarna.

Elmaskiner, 12 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning.

Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

Regler och standarder, 12 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.