Generic filters
Exact matches only

Energioptimering av kyl- och värmesystem

Vill du vara med och forma en mer hållbar framtid? Då är vår utbildning i Energioptimering av kyl- och värmesystem det perfekta valet för dig!

Efterfrågan på kompetens inom kyl- och värmesystem finns i hela samhället – från privatpersoner till företag. Den ökade efterfrågan på energieffektiva lösningar och en växande medvetenhet om vikten av hållbara tekniker ställer krav på företagen att tillhandahålla kompetens inom energioptimering. Kyl- och värmesystem står för en betydande del av världens energiförbrukning, vilket gör behovet av kvalificerade tekniker som kan optimera och effektivisera dessa system är stort.

Denna utbildning syftar till att ge dig som redan är yrkesverksam de nödvändiga färdigheter och kunskaper som behövs för att effektivt optimera kyl- och värmesystem. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att bli kunnig inom kyl- och värmesystem, med betoning på energieffektivitet och miljövänlig teknik. Genom praktiska laborationer och verkliga fallstudier får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i verkliga situationer och förbereda dig för en spännande karriär inom energieffektivisering. Kurserna behandlar allt från grundläggande systemuppbyggnad och elkyllära till avancerade felsökningsmetoder och energioptimeringsteknik.

Utbildningen är upplagd för att kombineras med arbete då den genomförs på halvtid och distans.

Studietakt

65 Yh-poäng. Du läser på distans på halvfart under drygt ett halvår.

Utbildningsort

Distans med laborationer i Katrineholm.

Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Elkyllära
 • Systemuppbyggnad och -samverkan
 • Styr- och reglerteknik
 • Driftsättning och injustering av kyl- och värmetekniska system
 • Energioptimering av kyl- och värmetekniska system
 • Gällande regelverk inom området
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom branschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst två års yrkeserfarenhet som kyltekniker

Urvalskriterier

Yrkeserfarenhet

Kurser som ingår i utbildningen
 • El med styr- och reglerteknik, 15 Yh-poäng
 • Elkyllära, 15 Yh-poäng
 • Energioptimering, 20 Yh-poäng
 • Systemlösning och övervakning, 15 Yh-poäng
Anmäl intresse för Energioptimering av kyl- och värmetekniska system

Anmäl intresse för kommande utbildningsstart (preliminärt december 2024).

Lämna intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

El med styr- och reglerteknik, 15 yh-poäng

Kursen behandlar olika typer av startsätt, delarna i styr och reglerteknik och om terminologin inom reglertekniken för att kunna analysera processer. Kursen bygger vidare på grundläggande kunskaper i Elkyllära.

Elkyllära, 15 yh-poäng

Kursen behandlar olika begrepp inom el, funktion och uppbyggnad av elkopplingar, hur elkomponenterna fungerar samt deras funktion i kyl- och värmepumpsystem. Kursen behandlar minimikrav för ett självständigt arbete.

Energioptimering, 20 yh-poäng

Kursen behandlar felsökning på ett metodiskt och säkert sätt både för egendom och personskador. Kursen behandlar även hur man med hjälp av entalpidiagram kan dra slutsatser om energioptimering av enskilda kylsystem och integrerade system där kyla samverkar med värme och ventilationssystem samt utföra mätningar och efter mätresultatet analysera behovet av åtgärder för att skapa ett energioptimerat system.

Systemlösning och övervakning, 15 yh-poäng

Kursen bygger vidare på kurserna Elkyllära och El med styr och reglerteknik. Kursen behandlar att hantera reglerutrustning i kyl-, värme- och ventilationsprocesser och funktioner för övervakningssystem i installationer i fastigheter för kyla, värme och ventilation.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.