Generic filters
Exact matches only

Installationssamordning, distans

Installationssamordnaren, med sin breda allmänkunskap och helhetssyn om projektets installationer och funktioner, ska leda och samordna installatörernas arbeten så att produktionen fungerar rationellt och störningsfritt för alla parter.

Idag består allt oftare projektkostnaden till hälften av installationer, med komplicerade och avancerade tekniska system och funktioner föreskrivna av specialister från olika fackområden.
Att planera, styra och leda projekten kräver god insikt och kunskap i alla tekniska frågeställningar så att rätt produkt kan levereras inom givna ekonomiska och tekniska ramar på fastställd tid.

Studietakt

95 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans med laborationer i Katrineholm.

Utbildningen innehåller 3 laborationer på plats i Katrineholm.
Datum kommer ca 2 månader innan laborationerna äger rum.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Installationssamordnare
 • Konsult inom installationssamordning
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Installationssystem, samverkan och integration
 • Installationssamordning
 • Entreprenadjuridik
 • Praktisk samordning
 • Montageplanering i konstruktionsprocessen
 • Upphandling och avtal
 • Förhandlingsteknik
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom El, VS eller ventilation och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Yrkeserfarenhet tre år heltid från elinstallations-, ventilations eller VS-branschen.

Urvalskriterier

Yrkeserfarenhet

Kurser som ingår i utbildningen
 • AMA Installation
 • BBR och Verktyg för byggnaders hållbarhetsprestanda
 • BIM-VR för installationssamordning
 • Diskriminering och jämställdhet
 • Entreprenadjuridik
 • Installationssamordning
 • Systemsamverkan och integration 1
 • Systemsamverkan och integration 2
 • Upphandling och affärsmannaskap

 

Ansök till utbildningen Installationssamordning

Ansökan är öppen till 30 september, utbildningsstart 13 januari 2025.

Ansök till utbildningen här

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

AMA Installation, 10 yh-poäng

Kursen behandlar tolkning av AMA vid räkning på förfrågningsunderlag, utföra entreprenader, regler, ändringar och tillägg eller leda projekt.

BBR och Verktyg för byggnaders hållbarhetsprestanda, 5 yh-poäng

Kursen behandlar byggnaders hållbarhetsprestanda utifrån de tre hållbarhetsaspekterna. Grundläggande kunskaper om Boverkets miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorns totala miljöpåverkan. Kunskaper i att använda EUs verktyg Level(s) för framtagande av data för olika beräkningsunderlag som bedömning av byggnaders livscykel. Förståelse för att de flesta målen kräver att nuvarande EU-standarder tillämpas. Ekologiska aspekter innebär bland annat att använda ett livscykelperspektiv vid bedömningen av byggnadens miljöpåverkan, kunna ta hänsyn till ekosystemtjänster i byggande och förvaltning och klimatanpassad byggnad.

BIM-VR för installationssamordning, 5 yh-poäng

Kursen behandlar problem och uppgifter inom BIM-området som en installationssamordnare behöver så som upphängning, platsdisposition, kollision mellan installationer, byggtolerans, isolering, håltagning, sekvensering och utrymme för service och underhåll. Vidare kompletteras både 2-D dvs traditionella ritningar, 3-D samt BIM med VR-miljöer för att lösa praktiska problemställningar.

Diskriminering och jämställdhet, 5 yh-poäng

Kursen ger kunskap om hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och förhindra diskriminering på sin arbetsplats samt få kännedom om vilka regelverk som finns kring detta. Kursen ger även kunskaper om, och förståelse för, vad jämställdhet innebär i praktiken.

Entreprenadjuridik, 20 yh-poäng

Kursen behandlar alla steg i processen, från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning och olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK). Vidare behandlas innebörden av olika entreprenadformer, ersättningsformer, allmänna bestämmelser.

Installationssamordning, 15 yh-poäng

Kursen behandlar de vanligaste installationssystemen och hur praktisk samordning och montageplanering i konstruktionsprocessen fungerar och går till. Vidare behandlas hur man analyserar och hittar kritiska faktorer som påverkar helheten i en installationsprocess, metodik för att effektivisera samordningen på byggplatsen och hur man utifrån kontraktshandlingar skiljer sitt företags åtaganden från andras.

Systemsamverkan och integration 1, 10 yh-poäng

Kursen behandlar teknik och system i de vanligaste installationsprinciperna, el, ventilation, VS samt styr och övervakning.

Systemsamverkan och integration 2, 15 yh-poäng

Kursen behandlar den teoretiska bakgrunden för olika systemlösningar och tekniker inom fastighetsautomation där olika system skapar en helhet. Vi binder ihop den kunskapen vi har med oss från del 1 till hela system.

Upphandling och affärsmannaskap, 10 yh-poäng

Kursen behandlar alla steg i upphandling, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre och större upphandlingar. Vidare kunskaper om och insikt i de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedjan, samt grundläggande kunskap om LOU och dess tillämpning. Vidare behandlas upphandling av underentreprenörer, samtliga inköp till projekt, offerter och ha förståelse för förutsättningarna för rollen som huvudman. Även etiska principer i affärsverksamhet.

 

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.