Generic filters
Exact matches only

Kalkylator inom VVS, distans

För att få affärer krävs prisvärda och kvalitativa offerter. Som kalkylator inom VVS drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa uppgifter såsom att beräkna tids-, material- och personalkostnader.

Som kalkylator har du ett spännande, varierande arbete med möjlighet att delta i många olika byggprojekt. I rollen behöver du kunskaper om upphandling och inköp, kalkylering, installationskunskap och vara väl insatt i entreprenadjuridiken. För att trivas i rollen som kalkylator behöver du vara noggrann och gilla att arbeta i ett högt tempo.

Studietakt

110 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Kalkylator inom VVS
 • Konsult inom VVS
 • Inköpare och upphandlare inom VVS
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Dokumentation
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom VVS och ventilationsbranschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Minst betyg E, eller motsvarande, i kurserna:

 • Sanitetsteknik 1
 • Värmeteknik 1

eller

 • Injusteringsteknik
 • Ventilationsteknik – injustering

Samt yrkeserfarenhet 2 år heltid från VVS-installationsarbete i VVS-företag/organisation.

Urvalskriterier

Urval

Kurser som ingår i utbildningen
 • AMA-VVS och kyla, 10 Yh-poäng
 • Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng
 • Installationskunskap, 10 Yh-poäng
 • Kalkylering, 25 Yh-poäng
 • Regler och standarder, 10 Yh-poäng
 • Upphandling, inköp och affärsmannaskap, 20 Yh-poäng

 

Ansök till Kalkylator inom VVS

Ansökan är öppen till 30 april, utbildningsstart augusti 2024.

Ansök här

OBS! Alla program och korta utbildningar har varje år öppet för sen antagning men endast ansökningar till de utbildningar där det finns platser kvar behandlas löpande.

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskolan
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

AMA – VVS och kyla, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar tolkning av AMA vid räkning på förfrågningsunderlag, utföra entreprenader, regler, ändringar och tillägg eller leda projekt.

Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar vilka villkor och regelverk som styr arbetet med arbetsmiljö och principerna för en ergonomisk och säker arbetsplats och kunna identifiera kritiska faktorer för att kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbetet. Vidare behandlas de speciella förutsättningar vad avser samordning/samråd på byggarbetsplatser.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen ger kunskap om hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och förhindra diskriminering på sin arbetsplats samt få kännedom om vilka regelverk som finns kring detta. Kursen ger även kunskaper om och förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng

Syfte med kursen är att den studerande ska få teoretisk och praktisk kunskap om upprättande och tillämpning av avtal och förfrågningsunderlag för entreprenader och konsultuppdrag inom installationsbranschen. I kursens studeras alla skeden av byggprocessen, från projektering, upphandling och utförande till förvaltning ur ett entreprenad- och konsultjuridiskt perspektiv.

Installationskunskap, 10 Yh-poäng

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska få grundläggande systemkunskap gällande BIM, CAD och installationssamordning.

Kalkylering, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar teoretisk och praktisk kunskap om kalkylering samt de begrepp som används vid analys av t ex inkommande offerter. Den studerande ska även självständigt kunna värdera och ta fram ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler av olika slag såsom lönsamhetskalkyler och andra vanligen förekommande beräkningskalkyler.

Regler och standarder, 10 Yh-poäng

Syftet och målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om regler och standarder inom VVS-området.

Upphandling, inköp och affärsmannaskap, 20 Yh-poäng

Syftet med kursen är den studerande ska få kunskaper om upphandling, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar. Vidare ger kursen kunskaper och insikter i de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedjan, samt grundläggande kunskap om LOU och dess tillämpning. Den studerande ska även få grundläggande kompetenser för att självständigt kunna göra en upphandling av underentreprenörer, samtliga inköp till projekt, offerter och ha förståelse för förutsättningarna för rollen som huvudman. Kursen behandlar även etiska principer i affärsverksamhet.

 

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.