Generic filters
Exact matches only

Projektering av högspänningsanläggningar, distans

Ta det första steget mot en spännande karriär inom högspänning!

Vill du vara med och forma framtidens elförsörjning? Då är vår utbildning i Projektering av högspänningsanläggningar det perfekta steget för dig!
Under denna utbildning kommer du att få förståelse för uppbyggnaden av högspänningsnät, samt de vanligaste komponenterna och utrustningarna som används. Du kommer också bekanta dig med regler, standarder och föreskrifter inom elsäkerhet och arbetsmiljö, vilket är avgörande för att säkerställa säkerheten vid projektering.

Under utbildningens gång utvecklar du dina praktiska färdigheter i att dimensionera högspänningsnät med precision och effektivitet, samt att utföra noggranna beräkningar för att optimera prestanda i anläggningar. Genom kurserna Kontroll och övervakning samt Underhåll får du även insikter i hur du säkerställer anläggningens stabilitet och prestanda på lång sikt.

Denna utbildning är inte bara teoretisk utan också praktiskt inriktad. Du kommer att få hands-on erfarenhet av att utföra kontroller av högspänningsanläggningar och att identifiera och hantera faror kopplade till säkerheten på arbetsplatsen. Dessutom får du kunskaper om entreprenadjuridik och affärsmannaskap, vilket kommer vara ovärderligt i din framtida karriär.

Med den ökande efterfrågan på kvalificerade projektörer inom elförsörjning är behovet av kompetens större än någonsin. Bli en del av denna spännande och dynamiska bransch och ta chansen att göra verklig skillnad för framtida generationer. Anmäl intresse idag och ta det första steget mot en lysande karriär inom högspänningsprojektering!

Omfattning och studietakt

86 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under knappt ett år.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans med träffar/laborationer i Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Projektör
 • Beredare
 • Elkrafttekniker
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Uppbyggnad av högspänningsnät och kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift och vanligen förekommande komponenter och utrustningar som används i dessa.
 • Dimensionering av högspänningsnät med hänsyn till elektriska egenskaper och krav på effektivitet
 • Gällande regler, standarder och föreskrifter kopplat till elsäkerhet och arbetsmiljö samt gällande för högspänningsanläggningar.
 • Metoder och utrustningar för övervakning av elnät
 • Reläskydd och kontrollsystem för att säkerställa anläggningens stabilitet och säkerhet
 • Åtgärder för att förebygga och åtgärda skador och problem i en högspänningsanläggning
 • Entreprenadjuridik och affärsmannaskap
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom El. Kanske arbetar du som elinstallatör, drifttekniker, projektledare, konsult eller liknande och vill inrikta dig mer mot högspänning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Yrkeserfarenhet 2 år heltid från elinstallations- eller elteknikarbete.

Därtill skall den sökande ha läst de fyra kurser som ingår i Auktorisation Lågspänning, AL.

Urvalskriterier

Betyg

Yrkeserfarenhet

Kurser som ingår i utbildningen
 • Projektering 1, 10 yrkeshögskolepoäng
 • Högspänningsanläggningar, 16 yrkeshögskolepoäng
 • Kontroll och övervakning, 10 yrkeshögskolepoäng
 • Säkerhet, 10 yrkeshögskolepoäng
 • Underhåll, 10 yrkeshögskolepoäng
 • Projektering 2, 15 yrkeshögskolepoäng
 • Entreprenadkunskap, 15 yrkeshögskolepoäng
Ansök till utbildningen Projektering av högspänningsanläggningar

Ansökan är öppen till 30 september, utbildningsstart 13 januari 2025.

Ansök till utbildningen här

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Projektering 1, 10 yh-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande en grundläggande förståelse för hur projektering av bostads- och industriområden går till med avseende på elförsörjning. De studerande får utveckla sina kunskaper och förmågor inom tillämpad matematik genom att göra last- och effektberäkningar utifrån olika scenarion, och därigenom en insikt om de val och överväganden som behöver göras i en projekteringsprocess.

Högspänningsanläggningar, 16 yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder för elanläggningar med högspänningsanläggningar samt metoder för förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar.
Dessutom ska kursen ge kunskaper om hur ett elöverföringssystem dimensioneras med avseende på elektriska egenskaper. Kursen ska även ge kännedom om komponenter, övervakning och utrustningar för överföringssystem för högspänning samt kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift.

Kontroll och övervakning, 10 yh-poäng

Kursen ger kunskap om uppbyggnad och funktion hos centrala komponenter för kontroll och övervakning, såsom transformatorer, reläskydd och brytare. Den ger vidare kunskap om olika typer av reläskydds- och övervakningssystem samt hantering av vanliga feltillstånd och funktionsprovning.

Säkerhet, 10 yh-poäng

Kursen ger kunskap om gällande regler och föreskrifter inom elsäkerhet och arbetsmiljö kopplat till elkraft, både ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Den ger vidare förståelse för hur dessa regler och föreskrifter genomsyrar verksamheten vid en högspänningsanläggning, samt vilka val och överväganden som behöver göras vid nyetableringar eller upprustningar av befintliga anläggningar. Därtill får den studerande färdighet i att identifiera och hantera faror samt implementera förebyggande åtgärder.

Underhåll, 10 yh-poäng

Kursen ger den studerande kunskap om och förståelse för underhållsarbetets funktion och relevans för att säkerställa pålitlighet, säkerhet och prestanda för
högspänningsanläggningar. Kursen behandlar hur nödvändiga förebyggande och avhjälpande åtgärder, såsom olika typer av inspektioner, undersökningar och tester, utförs för att förebygga skador och problem.

Projektering 2, 15 yh-poäng

Kursen ger en fördjupad kunskap om hela projekteringsprocessen, samt de val och överväganden som behöver göras kopplat till gällande lagar och regler. Kursen ger vidare kännedom om de inom branschen vanligast förekommande projekteringsverktygen, såsom Energibranschens system EBR, och därtill entreprenadjuridiska kunskaper utifrån ett projekteringsperspektiv.

Entreprenadkunskap, 15 yh-poäng

Kursen förmedlar kunskap om och förståelse för projektprocessen. Den behandlar olika typer av upphandlingar, vilka generella krav och regler som gäller för mindre respektive större upphandlingar samt hur en upphandling genomförs från start till slut. Kursen ger även insikter i de juridiska aspekterna kopplade till AB (Allmänna bestämmelser) och ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader). Därtill får den studerande verktyg och metoder som ökar förutsättningarna att konkurrera om affärer samt insikt i de etiska principer som affärsverksamhet kretsar kring.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.