Search
Generic filters
Exact matches only

Projektledare El – Distans

Vår projektledare-utbildning inom El på distans utökar din verktygslåda inom elområdet. Kursinnehållet är framtaget med vetskapen om att kvalificerade projekt kräver skickliga projektledare, som har kunskaper inom en rad områden. Vardagen består av att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet. Ansvarsområdet är stort och stimulerande. Allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och kundvård måste fungera för att nå framgång.

Det behövs kunskaper om avtal, upphandling, logistik, tekniska lösningar och målstyrning men också kunskaper om ledarskap för att kunna styra projekt med många personer och resurser inblandade. De mjuka värden är precis lika viktiga som de hårda.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Projektledare El och ger kompetens för att kunna leda kvalificerade projekt.

Studietakt

200 Yh-poäng. Du läser på distans på halvfart under två år.

Utbildningsort

Distans.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Projektledare El
 • Arbetsledare El
 • Konsult inom El
 • Kalkylator
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Projektledning och ledarskap
 • Entreprenadekonomi
 • Logistiksystem
 • Upphandling
 • Hur man värderar tekniska lösningar
 • Projektstyrning
 • Entreprenadupphandlingar
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom branschen och vill vidareutbilda dig, för dig som vill läsa vidare efter gymnasiet eller varit för dig som varit yrkesverksam en tid och vill karriärväxla.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst betyg E, eller motsvarande, i kurserna:

 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Elinstallationer
 • Kommunikationsnät 1

eller

 • Mät- och reglerteknik
 • Mät- och styrteknik
 • Programmerbara styrsystem

eller

 • Avhjälpande underhåll 1
 • Energiteknik 2
 • Förnybar energi
Exempel på motsvarande kurser framgår i ansökningssystemet.
Urvalskriterier

Läs mer om urval >

Kurser som ingår i utbildningen
 • Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng
 • Diskriminering och Jämställdhet, 10 Yh-poäng
 • Ekonomi och Kalkylering, 15 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng
 • Examensarbete, 20 Yh-poäng
 • Installationssamordning, 15 Yh-poäng
 • LIA – Lärande i arbete, 25 Yh-poäng
 • Organisation och Ledarskap, 20 Yh-poäng
 • Projektledning och Projektkunskap, 30 Yh-poäng
 • Regler och standarder, 10 Yh-poäng
 • Upphandling och Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng

 

Ansök till Projektledare EL

Årets sena ansökningsperiod är öppen från den den 31 maj till den 29 augusti.

Ansök här

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha insikter om vilka villkor och vilka regelverk som styr arbetet med arbetsmiljö. Efter kursen skall den studerande vara insatt i principerna för en ergonomisk och säker arbetsplats och kunna identifiera kritiska faktorer för att skydda miljön från onödig belastning, t.ex. genom due diligence undersökningar innan inköp, ombyggnader eller andra investeringar, eller genom att utveckla och administrera miljömedvetna processer och program för installationsupphandlingar.

Diskriminering och Jämställdhet, 10 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om hur man ska förebygga,förhindra och hantera diskriminering på arbetsplatsen och vilka regler som gäller kring detta och vilket särskilt ansvar så åligger projektledaren.

Ekonomi och Kalkylering, 15 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap om finansiering och kalkylering samt de grundbegrepp som används vid redovisning och budgetering och analys av t ex verksamhetens resultat eller inkommande offerter. Den studerande ska självständigt kunna värdera och ta fram ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler av olika slag, såsom investeringskalkyler, lönsamhetskalkyler och andra beräkningar.

Den studerande ska ha kompetens i grundläggande ekonomiska begrepp och metoder och även uppvisa förståelse för affärsidéns betydelse i verksamheten, ekonomisk planering samt uppföljning och principer för budgetering. Den studerande ska även ha kunskap och förståelse för de etiska principer som tillämpas inom affärsverksamheten

Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap om alla steg i processen, från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Den studerande skall ha kunskap om olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK.

Den studerande ska ha kompetens om innebörden av olika;

 • Entreprenadformer
 • Ersättningsformer
 • Allmänna bestämmelser, AB och ABTABU m.m.
 • NL, NLM, ALEM
Examensarbete, 20 Yh-poäng

Syftet är att ge fördjupad kunskap om hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område på uppdrag av en extern uppdragsgivare utförs. Målet är att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper och självständigt planera och utföra en uppgift. Uppgiften består i att identifiera en iakttagelse, en frågeställning eller en utmaning inom området för utbildningen. Men även att reflektera, analysera och dra slutsats utifrån iakttagelsen. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt.

Installationssamordning, 15 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap samt insikt i de vanligaste installationssystemen och hur praktisk samordning och montageplanering i konstruktionsprocessen fungerar och går till. Den studerande ska även ha kunskaper i entreprenad och kontraktsrätt, förhandlingsteknik och projektavslut.,hur man analyserar och hittar kritiska faktorer som påverkar helheten i en installationsprocess, metodik för att effektivisera samordningen på byggplatsen och hur man utifrån kontraktshandlingar skiljer sitt företags åtaganden från andras. Den studerande vidare även fått se och lära från praktikfall med verkliga handlingar och case.

LIA – Lärande I Arbete, 25 Yh-poäng

LIA är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet. Målet med kursen är att fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärande i de praktiska situationerna relateras till de teoretiskt inlärda momenten.

Organisation och Ledarskap, 20 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om hur ledarskap definieras men även hur olika ledarskapsteorier påverkar gruppens utveckling. Den studerande ska ha kunskap i relationer mellan ledare/chefskap och medarbetare. Grundläggande kunskaper i konflikthantering. Den studerande ska ha kunskap i projektstyrning med fokus på att utveckla team. I kursen ingår även att ha insyn i olika modeller för gruppens utveckling som Firo och Wheelan.

Den studerande skall ha god förståelse för hur man organiserar projekt och vilka egenskaper som krävs för att vara en bra ledare, reflektion på hur man är som ledare, mötesstruktur, förhandlingsteknik och kommunikation. Den studerande skall blir väl förberedd på att leda möten och på vad som rävs i projektstyrning.

Projektledning och Projektkunskap, 30 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap om projektdefinition, projektorientering, projektplan, projektfaser, projektgrindar, planering, projektavslut, uppföljning, inköp och juridik. Den studerande skall ha förståelse för affärsmodeller och vilka nya modeller som används och är under uppbyggnad inom branschen samt vara väl införstådd med kundernas krav på miljö och kvalitet.

Regler och standarder, 10 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om gällande regler och standarder som återfinns inom el- och installationsområdet. Den studerande ska ha kunskap i vilka särskilda ansvarsområden som åligger en projektledare vid installationer för exempelvis medarbetare och underentreprenörer.

Upphandling och Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretiska kunskaper om upphandling, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar. Vidare kunskaper och insikt de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedja för att nå general- eller totalentreprenader inom industri- och samhällsbyggnadssektorn, samt grundläggande kunskap om LOU och dess tillämpning.

Den studerande skall även ha grundläggande kompetenser för att självständigt kunna göra en upphandling av underentreprenörer, ha förståelse om förutsättningarna som part i ett konsortium/partnering vid en upphandling, eller om man är i rollen som huvudman.

 

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.