Generic filters
Exact matches only

Sprinklerprojektering

Enligt statistik från Räddningstjänsten räddar sprinklersystem årligen tusentals liv och förhindrar stora ekonomiska förluster. Med en ökad efterfrågan på kvalificerade ingenjörer inom brandsäkerhet är behovet större än någonsin av kompetens inom sprinklerprojektering!

Sprinklerprojektering omfattar ett brett spektrum från arbete med montering av sprinklersystem inom olika typer av verksamheter såsom industri, logistikcentraler, affärslokaler, sjukhus och andra offentliga lokaler. Därtill tillkommer även service och underhållsarbeten på befintliga sprinkleranläggningar runt om i landet. En stor drivkraft är de stora infrastrukturella satsningar i samhället och den gröna industrialiseringen och där effektiv och smart sprinklerprojektering är central.

De senaste åren har nya krav införts i branschen om att företag skall ha medarbetare som är Behörig ingenjör vattensprinkler. I dagsläget finns därför en stort behov av denna kompetens. Genom denna utbildning får du kunskaper och förståelse för projektering och dimensionering av sprinklersystem såväl som den teoretiska förberedelse som behövs för att klara certifieringsprovet till Behörig ingenjör vattensprinkler.

Utbildningen är upplagd för att kombineras med arbete då den genomförs på halvtid och distans.

Studietakt

80 Yh-poäng. Du läser på distans på halvfart under knappt 1 år.

Utbildningsort

Distans med laborationsdag i Katrineholm.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Sprinklerprojektör
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Brandskydd
 • Sprinklersystem – komponenter, systemtyper och funktion
 • Konstruktion av sprinklersystem
 • Dimensionering av sprinklersystem
 • Förberedelse för certifieringsprov ”Behörig ingenjör vattensprinkler”
 • Gällande regler, lagar och föreskrifter inom området
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom branschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst E/3/G i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2 och Naturkunskap 1b

Minst ett års yrkeserfarenhet inom VVS-projektering

Urvalskriterier

Yrkeserfarenhet

Kurser som ingår i utbildningen
 • Brandskydd, 10 Yh-poäng
 • Certifieringsförberedande sprinkler, 5 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 10 Yh-poäng
 • Sprinkler – grund, 5 Yh-poäng
 • Sprinkler – fördjupning, 15 Yh-poäng
 • Sprinklerberäkningar, 10 Yh-poäng
 • Sprinklerkonstruktion, 25 Yh-poäng
Anmäl intresse för Sprinklerprojektering 

Anmäl intresse för kommande utbildningsstart (preliminärt januari 2025).

Lämna intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Brandskydd , 10 yh-poäng

Kursen ger grundläggande brandskyddskunskaper som krävs för att kunna organisera, planera och följa upp
brandskyddsarbetet i din organisation.
– Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
– Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
– Brandteori, lagar föreskrifter, standarder för brandskydd och sprinklersystem
– Riskhantering, elektriska brand- och olycksrisker
– Praktisk brandkunskap – heta arbeten och brandfarliga varor
– BBR och byggnadstekniskt brandskydd
– Arbetsplatsens utformning (AFS)
– Automatiska brand- och utrymningslarm
– Släcksystem
– Försäkringslära

Certifieringsförberedande sprinkler, 5 yh-poäng

Kursen innehåller förberedande övningar för att klara certifieringsprov behörig ingenjör vattensprinkler hos Svensk
Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).

Entreprenadjuridik, 10 yh-poäng

Kursen behandlar lagar, förordningar och föreskrifter samt hur juridiken påverkar upphandling- och entreprenadteknik för utförande av ett VVS-projekt.
– Upphandlings- och entreprenadformer
– Genomgång av ABK, AB 04, jämförelse med ABT 06
– ÄTA-arbeten och formaliakrav
– Ansvar för tekniska lösningar
– Underrättelseskyldighet
– Tidsförlängning, dröjsmål och vite
– Hinderersättning
– Preklusions- och preskriptionsregler
– Felansvar, garantiansvar och ansvarstid

Sprinkler – grund, 5 yh-poäng

Kursen ger baskunskap om de krav som gäller för sprinklersystem. Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp i branschen. Sprinklersystemens – funktion, systemtyper och komponenter. Verksamhetsrisker samt allmänna krav avseende vattenförsörjningen. Risk- och godsklassificering. Grundläggande dimensionering, bland annat vattentäthet, verkningsyta och varaktighet. Vattenkälla, pumpar, sprinklercentral. Dessutom placeringsregler för standardsprinkler och genomgång av gällande dokumentationskrav i alla delar av processen.

Sprinkler – fördjupning, 15 yh-poäng

Kursen ger kunskaper om skydd av lagringsrisker. Praktisk tillämpningen av specifika regelpunkter. Vattenförsörjning och tryckstegringspumpar. Dimensionering för hög riskklass, inklusive nivåsprinkler. Regler för CMSA, ESFR och ECsprinkler. Krav för rörförläggning och upphängningar.

Sprinklerberäkningar, 10 yh-poäng

Kursen innehåller praktisk tillämpning av sprinklerberäkningar. K-faktor, C-faktor, ekvivalenta rörlängder. Beräkning av täckningsytor för sprinklerhuvuden. Verkningsytors storlek och förläggning. Hastighetsberäkningar. Granskning av färdiga beräkningar.

Sprinklerkonstruktion, 25 yh-poäng

Kursen behandlar användandet av CAD-program som projekteringshjälpmedel i framställande av sprinklersystem. Framställa ritningar för sprinkler. Använda applikationer som tex MagiCad. Upprätta projekt i CAD. Hantera utskrifthantering i CAD. Lagerhantering för installationssystem. Ta fram materialförteckning via CAD.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.