Search
Generic filters
Exact matches only

Ventilationsinjusterare, distans

Vi spenderar i genomsnitt 90% av var tid inomhus i olika byggnader vilket ställer krav på bra och energieffektiv ventilation. Betydande energibesparingar kan åstadkommas genom energieffektiviserande åtgärder vid renovering och nybyggen. Där är omställningen till effektiv och smart ventilation central.

Det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft för injustering av bra och energieffektiv ventilation. Som ventilationsinjusterare ges kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena injustering, mätteknik, regelverk, tillämpad matematik och ventilationsteknik vilka samtliga är centrala och viktiga områden för yrkesrollen för att uppfylla både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet.

Utbildningen är upplagd för att kombineras med arbete då den genomförs på halvtid och distans.

Studietakt

80 Yh-poäng. Du läser på distans på halvfart.

Utbildningsort

Distans med laborationer i Katrineholm.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Ventilationsinjusterare
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Matematik för injustering av ventilationssystem
 • Ventilationssystemets komponenter, uppbyggnad och funktion
 • Gällande regler, lagar och föreskrifter för injustering av ventilationssystem
 • Mätteknik för injustering av ventilationssystem
 • Injustering av ventilationssystem
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom branschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst tre års yrkeserfarenhet som ventilationsmontör.

Urvalskriterier

Kurser som ingår i utbildningen
 • Injustering, 20 Yh-poäng
 • Mätteknik, 20 Yh-poäng
 • Regelverk, 10 Yh-poäng
 • Tillämpad matematik, 10 Yh-poäng
 • Ventilationsteknik, 20 Yh-poäng

 

Ansök till Ventilationsinjusterare

Årets antagningsperiod är öppen mellan den 22 juni och den 17 oktober. Start 1 december.

Ansök här

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ska också ge kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet. Dessutom ska kursen ge kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

Automation och integration, 10 Yh-poäng

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om:

hur olika fastighetssystem är uppbyggda och hur de kommunicerar med varandra
hur ett managementsystem är uppbyggt för att det ska kunna övervaka och styra önskade funktioner
vanligt förekommande fältbussar
maskindirektivet

Och kan tillämpa:
Integration av funktioner mellan olika fastighetssystem
programmering och driftsättning av vanligt förekommande belysnings-, värme-, och ventilationssystem

Data, Tele, Säkerhet, 25 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha teoretisk och praktisk kunskap om de vanligaste förekommande säkerhets-, tele, och datasystemen inom yrket. Vidare ska kunskaper finnas om de vanligast förekommande tele-, säkerhet- och datatekniska anläggningars uppbyggnad, installation och driftsättning av dessa utifrån ritningar och anvisningar. Insikter, kompetens och förståelse gällande funktionen hos olika komponenter och system så att risk för de vanligaste felfunktionerna undviks.

Den studerande ska även efter avslutad kurs inneha kännedom och insikt i vilka regelverk och föreskrifter som finns inom tele, data och säkerhetsområdet kopplat till yrket.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om hur man ska förebygga, förhindra och hantera diskriminering på arbetsplatsen och vilka regler och regelverk som finns kring detta.

Elinstallationer i byggnader, 40 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk. Dessutom ska kursen ge kunskaper i konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet. Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningarna.

Elmaskiner, 12 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning. Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar alla steg i processen, från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning och olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK). Vidare behandlas innebörden av olika entreprenadformer, ersättningsformer, allmänna bestämmelser (AB och ABT – ABU, mm och NL, NLM, ALEM).

Examensarbete, 20 Yh-poäng

Syftet är att ge fördjupad kunskap om hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område på uppdrag av en extern uppdragsgivare utförs. Målet är att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper och självständigt planera och utföra en uppgift. Uppgiften består i att identifiera en iakttagelse, en frågeställning eller en utmaning inom området för utbildningen. Men även att reflektera, analysera och dra slutsats utifrån iakttagelsen. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt.

Kund och affärsrelationer, 20 Yh-poäng

Efter genomförd kurs skall den studerande ha insikt och kunskap om de vanligast förekommande kund- & affärsrelationerna som kan uppstå inom yrket. Kompetens i konflikt, konflikthantering och feedback. Kunskap om arbetsrätt, lagar och förordningar kopplat till yrket.

Lärande I Arbete, 26 Yh-poäng

LIA:n är en praktisk tillämpning ute i arbetslivet. Målet med kursen är att fördjupa ett reflekterande arbetssätt, där lärandet i det praktiska situationerna relateras till de teoretiska inlärda momenten och kunskaperna.

Projektering CAD, 25 Yh-poäng

Kursen behandlar användandet av CAD-program som projekteringshjälpmedel inom det el-tekniska området.

Regler och standarder, 12 Yh-poäng

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 1500-2000 kr per termin om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.