Search
Generic filters
Exact matches only

Kalkylator inom EL, distans

För att få affärer krävs prisvärda och kvalitativa offerter. Som kalkylator inom El drivs du av att hitta lösningar på tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar på kontor som stöd till chef och ledning med komplexa uppgifter såsom att beräkna tids-, material- och personalkostnader.

Det behövs kunskaper om upphandling och inköp, kalkylering och installationskunskap.

Studietakt

95 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under ett år.

Utbildningsort

Distans.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Kalkylator inom el
 • Konsult inom el
 • Inköpare och upphandlare inom el
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Installationskunskap
 • Regelverk
 • Upphandling och inköp
 • Dokumentation
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom el och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Yrkeserfarenhet 1 år inom det eltekniska området

Minst betyg E, eller motsvarande, i kurserna:

 • Elinstallationer
 • Elkraftteknik
 • Kommunikationsnät 1
 • Praktisk ellära

eller

 • Avhjälpande underhåll 1
 • Energiteknik 2
 • Förnybar energi
 • Praktisk ellära

eller

 • Mät- och reglerteknik
 • Mät- och styrteknik
 • Praktisk ellära
 • Programmerbara styrsystem

Exempel på motsvarande kurser framgår i antagningssystemet.

Kurser som ingår i utbildningen
 • AMA-EL, 5 Yh-poäng
 • Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng
 • Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng
 • Installationskunskap, 10 Yh-poäng
 • Kalkylering, 30 Yh-poäng
 • Regler och standarder, 10 Yh-poäng
 • Upphandling och inköp, 10 Yh-poäng

 

Ansök till Kalkylator EL

Anmäl intresse för kommande utbildningsstart (preliminärt augusti 2023).

Lämna intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

AMA-EL, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar tolkning av AMA, vid räkning på förfrågningsunderlag, utföra entreprenader, reglera ändringar och tillägg eller leda projekt.

Arbetsmiljö, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar vilka villkor och regelverk som styr arbetet med arbetsmiljö och principerna för en ergonomisk och säker arbetsplats och kunna identifiera kritiska faktorer för att kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbetet. Vidare behandlas de speciella förutsättningarna vad avser samordning/samråd på byggarbetsplatser.

Diskriminering och jämställdhet, 5 Yh-poäng

Kursen behandlar hur man genom sitt eget beteende och agerande kan förebygga och för hindra diskriminering på sin arbetsplats samt få känndeom om vilka regelverk som finns kring detta. Vidare behandlas förståelse för vad jämställdhet innebär i praktiken.

Entreprenadjuridik, 20 Yh-poäng

Kursen behandlar, teoretisk och praktisk, alla steg i processen från val av entreprenad- och upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, upphandling, byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Vidare behandlas olika avtalsformer och konsultansvar i enlighet med Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK) och innebörden av olika entreprenadformer, ersättningsformer, allmänna bestämmelser (AB och ABT – ABU m.m och NL, NLM och ALEM).

Installationskunskap, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar grundläggande systemkunskap gällande BIM, CAD och installationssamordning.

Kalkylering, 30 Yh-poäng

Kursen behandlar, teoretisk och praktisk kalkylering, de begrepp som används vid analys av t.ex. inkommande offerter och att självständigt kunna värdera och ta fram ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler av olika slag såsom lönsamhetskalkyler och andra vanligen förekommande beräkningskalkyler.

Regler och standarder, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar, kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg- och brandföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Upphandling och inköp, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar upphandling, vilka olika typer av upphandling som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre- och större upphandlingar och de mekanismer som gör att man kan konkurrera om affärer och kunna komma upp i värdekedjan för att nå general- eller totalentreprenader inom industri- och samhällsbyggnadssektorn. Vidare behandlas LOU och dess tillämpning och att självständigt kunna göra en upphandling av underentreprenörer, ha förståelse om förutsättningarna som part i ett konsortuim/partnering vid en upphandling, eller om man är i rollen som huvudman.

 

 

 

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.