Generic filters
Exact matches only

Solteknik – installation, säkerhet och regelverk – distans

Utbildningen är utformad för att ge dig en grundlig förståelse för solenergins tekniska och reglerande komponenter. Under utbildningens gång kommer du att lära dig om solcellsanläggningars uppbyggnad, funktion och komponenter samt hur man säkerställer efterlevnad av svenska lagar och föreskrifter vid arbete med solenergi.

Vi fokuserar också på arbetsmiljölagstiftning, elsäkerhet och säkerhetsåtgärder för att minimera risker och olyckor vid installation och underhåll av solcellsanläggningar. Genom praktiska övningar och teoretisk undervisning kommer du att få färdigheter i att läsa solcellsscheman, montera solceller och använda gränssnitt för att optimera produktionsprocesser.

Vår utbildning omfattar också kurser om säkra lyft, fallskydd, ställningsbyggande och riskhantering för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Genom att kombinera teori med praktik strävar vi efter att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att säkert och effektivt arbeta inom solenergiindustrin.

Studietakt

60 Yh-poäng. Du läser på distans på deltid 50% under drygt ett halvår.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans. Laborationer i Nyköping förekommer

Kunskaper efter avslutad utbildning

• Förståelse för den matematik och ellära som är nödvändig vid arbete med solcellsanläggningar.
• Kunskap om uppbyggnad, komponenter och funktion av solcellsanläggningar.
• Insikter i svenska lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar arbete med solcellsanläggningar.
• Kunskap om arbetsmiljölagen, EvA (elsäkerhet vid arbete) och skötsel av elektriska anläggningar.
• Förståelse för säkra lyft, fallskydd, ställningsbyggande och heta arbeten för att minimera risker och olyckor.
• Kunskap om att identifiera och hantera risksituationer samt välja lämpliga skyddsåtgärder och utrustning.
• Kunskap om montering, demontering och förändring av byggställningar upp till 9 meter enligt gällande lagar och rekommendationer.
• Förmåga att läsa och tolka solcellsscheman och ritningar för installation och underhåll.
• Förståelse för materialtyper, montageprocesser och gällande regler vid installation av solcellsanläggningar.
• Kunskap om hur man effektivt använder gränssnitt för att optimera produktionen av solcellsanläggningar.

Målgrupp

För dig som är yrkesverksam som byggnadsarbetare, installatör, montör, tekniker, ingenjör.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav

Yrkeserfarenhet två år heltid som byggnadsarbetare, installatör, montör, tekniker, ingenjör eller motsvarande

Urvalskriterier

Yrkeserfarenhet

Kurser som ingår i utbildningen

– Solel och solenergi, 15 yrkeshögskolepoäng
– Regelverk vid arbete med solcellsanläggningar, 15 yrkeshögskolepoäng
– Säkerhet vid arbete med solcellsanläggningar, 15 yrkeshögskolepoäng
– Schemaläsning och montage vid arbete med solcellsanläggningar, 15 yrkeshögskolepoäng

 

Anmäl intresse för Solteknik

Anmäl intresse för kommande utbildningsstart (preliminärt november 2024).

Lämna intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Solel och solenergi, 15 Yh-poäng

Kursen behandlar den matematik och ellära som krävs för förståelse vid arbete med solcellsanläggningar.
Kursen förmedlar även kunskaper om solcellsanläggningarnas uppbyggnad, ingående komponenter och dess funktion.

Regelverk vid arbete med solcellsanläggningar, 15 Yh-poäng

Kursen förmedlar kunskap om uppbyggnad av lagar, förordning och föreskrifter i Sverige. Insikter hur en solcellsinstallation, inkoppling och idrifttagning ska genomföras och vad
som då gäller. Dessutom ger kursen kunskap vad som klassificeras som elinstallationsarbete och vad som inte omfattas av denna definition.
Vidare ger kursen kunskaper i arbetsmiljölagen, EvA – elsäkerhet vid arbete och Skötsel av elektriska anläggningar. Även insikter i kontroll av elanläggning och varselmärkning.

Säkerhet vid arbete med solcellsanläggningar, 15 Yh-poäng

Kursen förmedlar kunskap om säkra lyft, fallskydd, allmän ställningsbyggande (upp till 9 meter) och heta arbeten för att arbeta säkert inför, under och efter installation, inkoppling
och idrifttagning av solceller för att undvika olyckor och personskador. Kursen ger även förståelse för risksituationer och att välja lämplig anordning, redskap och skydd baserat på en fastighets förutsättningar, arbete med risk för brand och gällande lagar, regler och rekommendationer. Även insikt i att använda anordning, redskap och skydd effektivt utan att säkerheten sätt på spel.
Dessutom behandlas montering, demontering eller förändring av byggställningar upp till 9 meter enligt gällande lagar, regler och rekommendationer för att undvika olyckor och
personskador.

Schemaläsning och montering vid arbete med solcellsanläggningar, 15 Yh-poäng

Kursen förmedlar kunskap om installation av solcellsanläggning, säkerhet, materialtyper, montage och gällande regler. Kursen ger även praktisk kunskap om montage av solceller på
tak, installation av växelriktare och uppföljning av hur gränssnittet används för att effektivisera produktionen.
Vidare förmedlar kursen insikter i läsning och tolkning av solcellsscheman och ritningar, identifiering av olika komponenter och dess funktion på scheman.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

  • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
  • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
  • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.