Generic filters
Exact matches only

Nya föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1, ELSÄK-FS 2022:2, ELSÄK-FS 2022:3

INSU möter upp mot Elsäkerhetsverkets nya krav redan nu

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2008:1, samt  ELSÄK-FS 2008:2 om varselmärkning och ELSÄK-FS 2008:3 innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar, upphör att gälla från och med den 1 december 2022. Föreskrifterna ersätts under en övergångsperiod av tre nya föreskrifter f o m den 21 april 2022. Förändringarna är dels rena språkförbättringar och dels en bättre anpassning till att definitioner i högre grad benämns likadant i föreskrift som i ellag och standarder samt några få skärpningar.  

Bland annat har utförandeföreskriften förtydligats vem den riktar sig till och tydligare krav på dokumentation. Föreskriften om varselmärkning har även den förtydligats med när krav på skyltning faktiskt gäller. Den enskilt största förändringen gäller föreskriften om kontroll av elektriska anläggningar som riktar sig till innehavaren. Föreskriften ställer krav på att alla kommersiell anläggningar ska ha en dokumenterad riskbedömning som beskriver anläggningens status och eventuella behov av åtgärder.

Som en självklar del i att vara den ledande utbildaren inom elsäkerhetsområdet har INSU redan nu uppdaterat hela den befintliga utbildningskatalogen. Utbudet möter nu upp mot de nya kraven och vad det innebär i praktiken samt vad som har förändrats. Alltid med fokus på dig som kursdeltagare så att du ska bli rätt rustad med morgondagens krav klargjorda redan nu.

Exempel på utbildningar som redan är uppdaterade enligt nya föreskrifter:

Elinstallationsreglerna
Regler och standarder

Eller om du vill komma direkt till hela utbudet inom elsäkerhet
Elsäkerhet