Generic filters
Exact matches only

Säkerhetsprojektering – brand, inbrott, kamera och passage

Att förstå och hantera säkerhetsaspekter kommer att vara ett baskrav för framtida installationer, oavsett om projektet rör småskaliga installationer hos privatpersoner eller stora satsningar inom exempelvis stadsutveckling, infrastruktur och omställningen till smarta städer. Utbildningen är utformad för att ge dig en djupgående förståelse för säkerhetssystemens planering och design, samt de lagar och regler som styr säkerhetsbranschen.

Efterfrågan på på specialistkompetens inom data- och telesäkerhet drivs på av de stora omvärldstrenderna och det faktum att i princip alla nya installationer sedan flera år tillbaka är helt eller delvis baserad på digital teknik. Mycket talar för att utvecklingen kommer fortsätta accelerera och marknaden beräknas växa med 40 procent de kommande fem åren. Utvecklingen av säkerhetslösningar med tillhörande hantering av säkra IT-miljöer anses vara en knäckfråga för att kunna ta sig till nästa utvecklingsnivå för såväl IoT som andra uppkopplade system.

Under utbildningen kommer du att lära dig om projektering av olika säkerhetssystem. Du kommer att få grundläggande kunskaper som behövs för att möta kraven för certifiering inom respektive område enligt branschstandarder. Utbildningen fokuserar också på dokumentationshantering, upphandling och affärskonkurrens. Vi lägger stor vikt vid att utveckla dina färdigheter i att planera och designa säkerhetssystem, samt att hantera kommunikationen och samarbetet med olika intressenter under hela projekteringsprocessen.

Efter avslutad utbildning kommer du att vara väl rustad för att genomföra effektiv projektering och design av säkerhetssystem, att identifiera och lösa problem som kan uppstå under installationen och att skapa positiva kundrelationer genom tydlig kommunikation och professionellt agerande.

Utbildningen är upplagd för att kombineras med arbete då den genomförs på halvtid och distans.

Studietakt

95 Yh-poäng. Du läser på distans på halvfart under 1 år.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans med träffar/laborationer i Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Säkerhetsspecialist inom data och tele
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Projektering av säkerhetssystem
 • Brand- och utrymningslarmsanläggningar
 • Inbrottslarmsanläggning
 • Kamerabevakningsanläggning ”CCTV”
 • Passagesystemsanläggning
 • Gällande lagar, regler och rekommendationer inom säkerhetsbranschen för att säkerställa efterlevnad i projektering och installation
 • Dokumentationshantering
 • Upphandling och affärskonkurrens
 • Entreprenadkunskap
 • Etiska principer inom säkerhetsprojektering och entreprenadverksamhet
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom branschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst 2 år heltid som installatör, tekniker, projektledare, konsult inom el-, elteknik- eller säkerhetsbranschen.

Urvalskriterier

Yrkeserfarenhet

Kurser som ingår i utbildningen
 • Entreprenadkunskap, 20 Yh-poäng
 • Tillämpad kurs i fastighets- och kommunikationsnät, 15 Yh-poäng
 • Projektering av brand- och utrymningslarmsanläggning, 15 Yh-poäng
 • Projektering av inbrottslarmsanläggning, 15 Yh-poäng
 • Projektering av kamerabevakningsanläggning ”CCTV”, 15 Yh-poäng
 • Projektering av passagesystemsanläggning, 15 Yh-poäng
Anmäl intresse för Säkerhetsprojektering

Anmäl intresse för kommande utbildningsstart (preliminärt januari 2025).

Lämna intresseanmälan

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Entreprenadkunskap, 20 Yh-poäng

Kursen förmedlar kunskap om projektprocessen vilket inkluderar upphandling (vilka olika typer av upphandlingar som förekommer, vilka generella krav och regler som gäller för mindre respektive större upphandlingar), förfrågningsunderlag, informationsinhämtning, inläsning, anbud, tidsplanering, betalningsplanering, AF (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader och AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning). Vidare behandlas etiska principer i affärsverksamhet. I kursen behandlas även den arbetsmiljö som påverkar projekteringens utförande, BBR (Boverkets byggregler), Maskindirektivet och CE-märkning.

Dessutom ger kursen insikter om juridiken kring AB, ABT och leveranser samt verktyg och insikter som gör att man kan konkurrera om affärer.

Tillämpad kurs i fastighets- och kommunikationsnät, 15 Yh-poäng

Kursen förmedlar den kunskap om fastighets- och kommunikationsnät (uppbyggnad, komponenter och egenskaper) som behövs för projektering av brand- och utrymningslarms-, inbrottslarms-, kamera och passagesystemanläggningar.

Projektering av brand- och utrymningslarmsanläggning, 15 Yh-poäng

Kursen utvecklar förmågan att genomföra projektering (planering och design) för installation av brand- och utrymningslarmsanläggningar. Även förmågan att genomföra projektering i en befintlig anläggning för utveckling. Kursen ger verktyg för att välja lämplig produkt och lösning baserat på kravställning och gällande lagar, regler och rekommendationer. Vidare förmedlar kursen kunskap om överlämningsprocessen av en brand- och utrymningsanläggning, inklusive aspekter som dokumentation, testning, utbildning och regelefterlevnad.

Dessutom behandlas förmågan att analysera en befintlig brand- och utrymningslarmsanläggning för att genomföra projektering vid service och underhåll.

Projektering av inbrottslarmsanläggning, 15 Yh-poäng

Kursen utvecklar förmågan att genomföra projektering (planering och design) för installation av inbrottslarmsanläggningar. Även förmågan att genomföra projektering i en
befintlig anläggning för utveckling. Kursen ger verktyg för att välja lämplig produkt och lösning baserat på kravställning och gällande lagar, regler och rekommendationer.
Vidare förmedlar kursen kunskap om överlämningsprocessen av ett inbrottslarm, inklusive aspekter som dokumentation, testning, utbildning och regelefterlevnad.

Dessutom behandlas förmågan att analysera ett befintligt inbrottslarm för att genomföra projektering vid service och underhåll.

Projektering av kamerabevakningsanläggning ”CCTV”, 15 Yh-poäng

Kursen utvecklar förmågan att genomföra projektering (planering och design) för installation av kamerabevakning ”CCTV”. Även förmågan att genomföra projektering i en befintlig anläggning för utveckling. Kursen ger verktyg för att välja lämplig produkt och lösning baserat på kravställning och gällande lagar, regler och rekommendationer. Vidare förmedlar kursen kunskap om överlämningsprocessen av kamerabevakningsanläggning, inklusive aspekter som dokumentation, testning, utbildning och regelefterlevnad.

Dessutom behandlas förmågan att analysera en befintlig kamerabevakningsanläggning för att genomföra projektering vid service och underhåll.

Projektering av passagesystemsanläggning, 15 Yh-poäng

Kursen utvecklar förmågan att genomföra projektering (planering och design) för installation av passagesystem inklusive dörrautomatik. Även förmågan att genomföra projektering i en befintlig anläggning för utveckling. Kursen ger verktyg för att välja lämplig produkt och lösning baserat på kravställning och gällande lagar, regler och rekommendationer.
Vidare förmedlar kursen kunskap om överlämningsprocessen av passagesystemsanläggning, inklusive aspekter som dokumentation, testning, utbildning och regelefterlevnad.

Dessutom behandlas förmågan att analysera en befintlig passagesystemsanläggning för att genomföra projektering vid service och underhåll.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.